Algemene voorwaarden

Artikel 1          Definities

 1. Levendeiken, gevestigd te Wuustwezel, ondernemingsnr.: 0766.950.195, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Levendeiken.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.

 

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten door of namens Levendeiken waarop zij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De voorwaarden van de zakelijke afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3          Aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.
 2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
 3. Producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom.
 4. Levendeiken kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4          Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Levendeiken bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 3. Levendeiken zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de afnemer zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

 

Artikel 5          Tarieven en betalingen        

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Levendeiken is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot (een deel) na levering betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op afnemer na volledige betaling.
 3. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Levendeiken geen invloed op heeft.

 

Artikel 6          Informatieverstrekking

 1. Afnemer stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Levendeiken.
 2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Levendeiken zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Afnemer vrijwaart Levendeiken voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

 

Artikel 7          Herroepingsrecht

 1. Afnemer heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Levendeiken heeft het recht de afnemer te vragen naar de reden van herroeping, maar afnemer is niet verplicht een reden op te geven.
 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de afnemer het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.
 3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.
 4. Het herroepingsrecht vervalt wanneer de producten op maat gemaakt zijn of in een (afwijkende) kleur behandeld zijn voor de afnemer. Dit heeft betrekking op zowel de eiken tafelbladen als op de stalen onderstellen.
 5. Het herroepingsrecht is tevens niet van toepassing op zakelijke overeenkomsten.

 

Artikel 8          Verplichtingen bij herroeping

 1. Afnemer dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de afnemer.
 3. Levendeiken stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de afnemer.
 4. Levendeiken vergoedt de betalingen van de afnemer binnen 14 dagen nadat de afnemer de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 9          Uitoefening van herroepingsrecht

 1. Afnemer meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan Levendeiken dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht. Dit kan door het bijgevoegde formulier compleet in te vullen en retour te sturen aan Levendeiken formulier-voor-herroeping
 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de afnemer het product terug.
 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de afnemer. Afnemer dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Levendeiken.
 4. De retourkosten komen voor rekening van afnemer.
 5. Indien het geretourneerde product beschadigd of onvolledig is, kan de afnemer een schadevergoeding verschuldigd zijn ten aanzien van Levendeiken. Indien de afnemer bijvoorbeeld een beschadigd tafelblad retourneert, waardoor het voor Levendeiken onverkoopbaar geworden is, mag Levendeiken de totale aankoopprijs als schadevergoeding inhouden.
  Levendeiken zal artikel per artikel bekijken of het al dan niet beschadigd is en in voorkomend geval een schadevergoeding aanrekenen.

 

Artikel 10        Levering en bezorging

 1. Als verzendadres geldt het adres dat de afnemer heeft opgegeven. Levendeiken is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. Afnemer dient zorg te dragen voor ruim voldoende doorgang om de producten naar binnen te brengen. Eventueel schade die ontstaat bij levering doordat niet aan deze voorwaarde wordt voldaan kan niet op Levendeiken worden verhaald.
 3. Levendeiken is enkel gehouden te leveren in door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde België en Nederland.
 4. Levendeiken streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 3 weken na bestelling te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 5. In geval van overmachtssituaties, waaronder code oranje, is Levendeiken gerechtigd de bezorging te verplaatsen. Dit geeft afnemer geen recht op een schadevergoeding.
 6. Indien afnemer niet aanwezig is op het door hem aangegeven afleveradres ten tijde van de overeengekomen bezorging zal een nieuwe afspraak worden gemaakt. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor de afnemer.
 7. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Levendeiken zal het bedrag dat de afnemer heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.
 8. Eigen transport door afnemer is voor eigen risico. Er kan in een dergelijk geval geen beroep worden gedaan op Levendeiken indien er tijdens eigen transporten schade ontstaat.
 9. Indien wordt gekozen voor afhalen in plaats van bezorgen, dient afnemer de producten binnen 14 kalenderdagen af te halen. Buiten deze 14 kalenderdagen is Levendeiken gerechtigd kosten voor opslag door te berekenen aan afnemer.

 

Artikel 11        Aansprakelijkheid schade

 1. Levendeiken is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Levendeiken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Levendeiken is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.
 4. Levendeiken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies, waaronder maar niet gelimiteerd tot het niet behandelen van de bladen.
 5. Tafelbladen dienen niet in vochtige ruimtes te worden geplaatst of tijdelijk worden opgeslagen. Levendeiken is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan bij producten die in ruimtes met een vochtpercentage anders dan tussen de 50% en 65% worden geplaatst.
 6. Levendeiken is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 7. In het geval dat Levendeiken een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of wanneer niet tot uitkering over wordt gegaan, het bedrag Levendeiken aan afnemer is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. De afnemer vrijwaart Levendeiken tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door hem geleverde producten.

 

Artikel 12        Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Levendeiken berusten bij Levendeiken en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
 3. Bij inbreuk komt Levendeiken een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. Eigendom van door Levendeiken geleverde producten gaat pas over op afnemer wanneer de betaling volledig is voltooid.

 

Artikel 13        Aanbiedingen en acties

 1. Levendeiken kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Levendeiken niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Levendeiken bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Levendeiken het recht de bestelling te annuleren.

 

Artikel 14        Klachten

 1. Afnemer is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Levendeiken.
 2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de afnemer, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.
 3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt.
 4. Vanaf 15 februari 2016 is het voor afnemers in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de afnemer vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15        Garantie

 1. Levendeiken biedt 5 jaar garantie op de door haar geleverde stalen onderstellen. Op de conservering van onderstellen voor binnengebruik wordt 2 jaar garantie gegeven, tenzij anders overeengekomen of de wet anders bepaalt.
 2. Levendeiken biedt 2 jaar garantie op de door haar geleverde eiken tafelbladen bij binnengebruik, tenzij anders overeengekomen of de wet anders bepaalt.
 3. Er wordt geen garantie gegeven op de eiken tafelbladen, indien:
  – Er sprake is van normale slijtage;
  – Er sprake is van geen of onjuist onderhoud;
  – Er sprake is van werking van het hout. (Eiken)hout is een natuurproduct. Het door Levendeiken gebruikte hout is gedroogd met een vochtpercentage tussen de 8 en 12%. Het hout zal nauwelijks werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte waar het eiken tafelblad geplaatst wordt op een constant niveau blijft. Bij een vochtpercentage tussen de 50% en 65% is de kans op werking van het hout nihil. De verantwoordelijkheid ligt bij de afnemer om het werken van het hout zoveel mogelijk te beperken.
 4. Er wordt geen garantie geboden op buitengebruik van de stalen onderstellen en eiken tafelbladen, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 5. Garantievoorwaarden zullen bij aankoop kenbaar worden gemaakt. Wettelijke garantiebepalingen zullen hierbij te allen tijde in acht worden genomen.
 6. Om een beroep te doen op de garantie dient afnemer het defect duidelijk te omschrijven en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

 

Artikel 16        Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Levendeiken is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Levendeiken en betrokken derden 12 maanden.
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0